LED köçe lampalarynyň artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi?

Gurlan köçe lampalarynyň artykmaçlyklary

köçe çyrasy
1, öz aýratynlyklary - ýagtylygyň bir taraplaýyn, yşyk ýaýramazlygy, yşyklandyrmagyň netijeliligini üpjün edýär;
2, LED köçe çyrasy özboluşly ikinji optiki dizaýna, LED köçe çyrasynyň gerekli yşyklandyryş meýdanyna, energiýany tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin yşyklandyryş netijeliligini hasam ýokarlandyrar;
3, LED 110-130lm / W-a ýetdi we ösüş üçin köp ýer bar, we ýokary basyşly natriý lampanyň ýagtylyk netijeliligi ýokarlanmak güýjüniň ýokarlanmagy bilen, şonuň üçin umumy ýagtylyk netijeliligi LED köçe çyrasy has güýçlidir ýokary basyşly natriý çyrasy;(Bu umumy ýagtylygyň netijeliligi teoretiki, aslynda LED yşykdan 250W ýokary basyşly natriý ýagtylygy);
4, ýokary basyşly natriý lampasyna garanyňda LED köçe açyk reňki has ýokary, ýokary basyşly natriý lampanyň reňk görkezijisi bary-ýogy 23 töweregi, wizual psihologiýa nukdaýnazaryndan LED köçe reňk görkezijisi 75-den gowrak, şol bir ýagtylygy gazanmak üçin LED köçe ýagtylygynyň yşyklandyrylyşy ortaça ýokary basyşly natriý çyrasyndan 20% -den pes bolup biler;
5, ýagtylygyň peselmegi az, ýagtylygyň peselýän ýyly 3% -den az, 10 ýyl ulanmak henizem ýol talaplaryna laýyk gelýär we ýokary basyşly natriý ýagtylygynyň peselmegi bir ýyl ýa-da 30% -den gowrak azaldy, şonuň üçin Kuwwat dizaýny ulanylanda LED köçe çyrasy ýokary basyşly natriý çyrasyndan pes bolup biler;
6, LED köçe çyrasy awtomatiki dolandyryş energiýa tygşytlaýjy enjam, mümkin boldugyça iň az güýji azaltmak, energiýa tygşytlamak boýunça yşyklandyryş talaplarynyň dürli döwürlerinde gazanylyp bilner, kompýuteriň garalmagyna, wagt gözegçiligine, ýagtylyga gözegçilik, temperatura gözegçiligi, awtomatiki barlag we beýleki adamlaşdyrylan wezipeleri;
7, uzak ömür: üç ýyl hil kepilligini üpjün etmek üçin 50,000 sagatdan gowrak wagt ulanyp biler, ýetmezçilik elektrik üpjünçiliginiň ömrüni kepillendirip bolmaz;
8, ýokary ýagtylyk netijeliligi: adaty ýokary basyşly natriý çyrasy bilen deňeşdirilende 100LM-den gowrak çipiň ulanylmagy 75% -den gowrak tygşytlap biler;
9, ygtybarly hil: zynjyryň elektrik üpjünçiligi ähli ýokary hilli komponentler, her LED-iň aýratyn artykmaç goragy bar, zeper barada alada etmegiň zerurlygy ýok;
10, birmeňzeş açyk reňk: linzasyz, ýagtylygy ýokarlandyrmak üçin birmeňzeş açyk reňk gurban etmäň, aperturasyz birmeňzeş açyk reňk üpjün ediler;
11, yşyklandyryjyda daşky gurşawa zyýan bermeýän zyýanly metal simap ýok.
köçe çyrasynyň ulanylýan ýeri
LED köçe çyralary esasan şäher esasy we orta ýollarda we şaha ýollarynda, zawodlarda, mekdeplerde, seýilgählerde we ýaşyl ýerlerde ulanylýar.


Iş wagty: Awgust-16-2022