LED köçe lampalarynyň hiline nädip baha bermeli?

LEDurtda LED yşyklandyryşyň güýçli wagyz edilmegi bilen LED yşyklandyryş önümleri çalt ösýär we meşhur bolýar.LED önümleri yşyklandyryş pudagynda ýüze çykýan önümler bolansoň, ulanyjylaryň köpüsine LED köçe lampalarynyň hiline dogry düşünmäge we baha bermäge kömek etmek gaty möhümdir.Aşakda LED köçe lampalarynyň hiline baha bermek üçin käbir ýönekeý usullar bar.

Köçe çyrasy lampa sütünine we lampa gapagyna salnan üç bölege bölünýär.

BANNER1_proc

Içerki bölekler
Köçe çyrasynyň oturdylan bölegi köçe çyrasynyň düýbüne degişlidir.Birinji ädim, oturdylan bölegi gowy ýerine ýetirmekdir.

Lighteňil polýus
Köçe çyrasynyň sütüni
1, sement köçe çyrasy
10 ýyl ozal sement köçe çyrasy polýusy gaty giňden ýaýran, sement köçe lampasy sütüni esasan şäher elektrik diňine dakylýar, özi gaty agyr, transport çykdajylary uly we binýady durnuksyz, heläkçilikler aňsat, indi esasan şunuň ýaly ýol çyrasy polýusyny ýok etdi.
2. Demir köçe çyrasy
Demir köçe çyra sütüni ýokary hilli Q235 polatdan ýasalan, poslama garşy gyzgyn çüýlenen galvanizli, daşarky plastmassa sepilen, gaty gaty, bu köçe çyra bazary hem iň köp ulanylýan köçe çyrasydyr.
3, aýna süýümli köçe çyra sütüni
Aýna süýümli berkidilen plastmassa lampa polýusy organiki däl metal däl materiallara degişlidir, ajaýyp öndürijiligi, dürlüligi, ýylylyga garşylygy, izolýasiýa, poslama garşylygy gaty gowy, ýöne ýaramaz garşylygy pes, şonuň üçin bazar giňden ulanylmaýar.
4, alýumin garyndysy köçe çyrasy
Alýumin garyndysy köçe çyrasy polýusy ýokary güýçli alýumin garyndysyndan, alýumin ergininiň ýokary güýji, aşa poslama garşylygy bar we örän owadan we üstü has ýokary.Mundan başga-da, ýokary berkligi, giň ulanylyş diapazony we oňat bezeg effekti bilen arassa alýuminiýden işlemek aňsat.Köçe çyra polýus pudagy giňden ulanyldy, içerde we daşary ýurtlarda satyldy.
5, poslamaýan polatdan köçe çyra sütüni
Polatdan poslamaýan polat lampa sütüni iň gowusyna degişlidir, titanium ergininiň gapdalynda himiki poslama we elektrokimiki poslama täsir edýär.Adaty öndürijiler, adatça, gyzgyn galvanizli ýeňil polýusyň üstünde bejergini ulanýarlar, gyzgyn galvanizli ýeňil polýusyň ömri 15 ýyl dowam edip biler, bu sowuk galvanizden uzakdyr.
Köçe lampa polýus materialynyň hili köçe lampasynyň polýusynyň hyzmat möhletini gönüden-göni kesgitleýär.Şonuň üçin köçe çyrasynyň sütünini saýlamakda, materialyň saýlanmagyna üns bermelidiris, yzygiderli öndürijileri saýlamalydyrys, şular ýaly önümler adamlary ynandyrar.

Çyranyň eýesi
Çyranyň esasy ulanylyşy LED
1, LED lampa adatça alýumin radiatordan ýasalýar, radiator we howa aragatnaşygynyň meýdany has uludyr, şonça gowy, bu ýylylygyň ýaýramagyna, çyranyň durnukly işlemegine, ýeňil işlemezligi üçin uzak ömür;Lampa we Kiçijik çyra çyrasy gaty uly howa öýi ýok, iň ýokary derejä çykmak üçin MOSKUITO ULANMAK ÜÇIN IEST GOWY, Yşyklandyryş effektine täsir etmek ýa-da gereksiz zeper ýetirmek.
2, açyk LED yşykda, güýç we ýagtylygyň wagt tapawudynyň arasynda sekuntdan iki sekundyň ondan bir bölegi bar, adaty bir hadysadyr, adatça lampa IC integral zynjyry, hemişelik tok naprýa .eniýesi bilen hemişelik tok çeşmesi bilen hereket edýär. öndürijiligi birneme gowy, durnukly iş.
3, çyranyň bedeniniň ýylylygy gaty ýokary ýa-da deň bolmadyk ýagdaýynda, şeýle hadysa bar bolsa, çyranyň dizaýny ýa-da önümçilik prosesi kynçylyk çekýän bolsa, ýagtylygyň näsazlygy zaýalanýar.
4. LED yşyklarynyň ýokary ýagtylygy sebäpli, şol bir şertdäki iki görnüşli çyranyň göni ýagtylygyna göni seredip, ýagtylygyna baha bermek kyn.Şol bir wagtyň özünde gözüň görmegine zeper ýetirmek aňsat.Adatça, ýagtylyk çeşmesini ak kagyz bilen örtmegi, soňra bolsa ýagtylygy ak kagyz bilen deňeşdirmegi maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, ýagtylygyň ýagtylyk tapawudyny görmek has aňsat.Brightagtylyk näçe ýokary bolsa, şonça gowy.Mundan başga-da, reňk temperaturasy iň gowusy üçin günüň reňkine ýakyn.
5. Wagt rugsat berse, birmeňzeş aýratynlyklary bolan iki lampanyň ýagtylygyny ilki bilen deňeşdirip bolar, soň bolsa birini bir hepde yzygiderli ýakyp bolar, soň bolsa lampanyň ýagtylygyny öňküsi bilen deňeşdirip bolar.Eger aç-açan garaňkylyk ýok bolsa, bu ýagtylygyň az peselendigini we merjen ýagtylyk çeşmesiniň hiliniň has gowudygyny aňladýar.

LED köçe çyrasy şäher ösüşi üçin möhüm yşyklandyryş desgalary hökmünde, onuň hili iri taslamalaryň iň möhüm aladasydyr.LED köçe lampasynyň bazar bahasy indi köpdür, ýöne hili deň däl, köp sebäpler Hytaý bazarynda patent aňyny öndürijileriň güýçli däldigi, innowasiýa, önümçilik bahalary zawodynyň material ýaly ugurlarda yzygiderli bolmazlygy, prosesiň çykdajylaryny azaltmak, bu LED köçe çyrasynyň hiline ep-esli täsir etdi, belli bir wagtdan soň köplenç garaňky köçe çyrasynyň ulanylmagyny görýär.
LED köçe lampalaryny çalyşmagyň usuly gaty çylşyrymly.Sebäbi LED köçe lampalarynyň içinde köp bölek bar.Lightagtylyk çeşmesinden (çip) başga-da, beýleki bölekleriň zeperlenmegi çipiň ýalpyldawuk bolmagyna sebäp bolar.LED köçe lampalary, şeýle açyk ýokary enjamlar üçin gurmak kyn we saklamak has kyn.Köçe çyralaryny dolandyryjylar üçin durnuksyz önümiň hili tehniki hyzmatyň çykdajylaryny ýokarlandyrýar.

1
2
3

LED köçe lampalary adaty "hileler":
1. Wirtual standarty sazlaň
LED köçe çyralary yssy, bahanyň girdejisiniň peselmegi bilen güýçli bäsdeşlik, köp kärhananyň ýalňyş standart önüm parametrlerini gorkuzyp başlamagyna sebäp boldy, bu müşderiniň bahalary, arzan bahalary birnäçe gezek deňeşdirmegi, ýöne tejribe bilen baglanyşyklydyr. käbir öndürijiler.
2. Galp çipler
LED lampalaryň özeni lampalaryň işleýşini gönüden-göni kesgitleýän çipdir!Şeýle-de bolsa, käbir ýaramaz söwdagärler müşderileriň hünärsizliginden peýdalanýarlar we arzan bahaly çipleri ulanmak bilen çykdajylary göz öňünde tutýarlar, şonuň üçin müşderiler ýokary bahadan pes hilli önümleri satyn alyp bilerler, göni ykdysady ýitgilere we LED lampalara we çyralara çynlakaý hil töwekgelçiligini dörederler.
3. Mis sim altyn sim üçin geçýär
LED öndürijileriniň köpüsi gymmat bahaly altyn simleriň ornuny tutmak üçin mis erginlerini, altyn bilen örtülen kümüş garyndy simlerini we kümüş garyndy simlerini ösdürmäge synanyşýarlar.Bu alternatiwalar käbir häsiýetlerde altyn simden has ýokary bolsa-da, himiki taýdan has az durnukly.Mysal üçin, kümüş sim we altyn örtükli kümüş garyndy simleri kükürt / hlor / bromasiýa poslama sezewar bolýar, mis sim bolsa okislenme we kükürtleşmek ähtimallygyna sezewar bolýar.Bu alternatiwalar, baglanyşyk simini himiki poslama has duýgur edýär, ýagtylyk çeşmesiniň ygtybarlylygyny peseldýär we LED monjuklaryň wagtyň geçmegi bilen döwülmegine sebäp bolýar.
4. Köçe çyrasynyň ýagtylyk paýlaýyş ulgamynyň dizaýny esassyz
Optiki dizaýn nukdaýnazaryndan, köçe çyrasynyň ýagtylyk paýlaýyş ulgamynyň dizaýny ýerlikli bolmasa, yşyklandyryş effekti ideal däl.Synagda "ýagtylygyň aşagynda ýagtylyk", "ýagtylygyň aşagyndaky gara", "zebra geçelgesi", "deň däl yşyklandyryş", "sary tegelek" we beýleki meseleler bolar.
5. heatylylygyň ýaýramagynyň ýaramaz dizaýny
Heatylylygyň ýaýramagy dizaýny taýdan ýarymgeçiriji enjamyň ömri, LED çipiniň PN birikmesiniň temperaturasy ýokarlananda 10 dereje azalýar.LED köçe lampalarynyň ýokary ýagtylyk talaplary, ýowuz gurşawyň ulanylmagy sebäpli, ýylylygyň ýaýramagy çözülmese, çaltlyk bilen LED garramagyna, durnuklylygyň peselmegine sebäp bolar.
6. Elektrik üpjünçiligi nädogry
Sürüji elektrik üpjünçiligi, eger elektrik üpjünçiligi, synag we gözden geçiriş şowsuzlygy ýüze çyksa, "tutuş yşyk", "zyýanyň bir bölegi", "aýratyn LED lampa monjuk öl çyrasy", "tutuş yşyk" bolar ýalpyldawuk wirtual ýagty "hadysasy.
7. Howpsuzlyk näsazlygy ýüze çykýar
Howpsuzlyk meseleleri hem çynlakaý ünsi çekmelidir: syzmakdan goranmazdan köçe lampasynyň elektrik üpjünçiligi;Köçe balastynyň hili pes;Zynjyr döwüjiniň duýgurlygy synagdan geçirilmeýär we bahalandyrylan tok tok gaty uly.Kabeliň demir derisini esasy PE çyzygy hökmünde ulanmak tehnologiýasy çylşyrymly we ygtybarlylygy pes.IP-den suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän derejesi gaty pes.
8. lightagtylyk çeşmesine zyýanly maddalar bar
LED çeşmesiniň garalmagy köplenç iri LED kompaniýalary tarapyndan duş gelýär.Çyralar we çyralardaky materiallaryň köpüsi, ýagtylyk çeşmesiniň material gözleginiň ömrüne täsir etmeli.
Aboveokardaky meseleler LED köçe lampalarynyň işleýşine uly täsir edýär we hatda LED köçe lampalarynyň ir işlemezligine sebäp bolýar.
Netijede, elektron söwdanyň ösmegi bilen önümler deň däl, köpüsinde önümçilik ygtyýarnamasy ýok, kär ýok, şonuň üçin ygtybarly, ygtybarly saýlanylanda käbir iri öndürijileri saýlamaly.


Iş wagty: Iýul-16-2022