Köçe çyrasynyň wyklýuçateline kim gözegçilik edýär?Şübhe ýyllary ahyrsoňy düşnükli

Durmuşda elmydama bize ýoldaş boljak käbir zatlar bar, olar tebigy barlygyny äsgermezlik edýärler, tä elektrik ýaly möhümligine düşünýänçä, şu gün köçe çyrasy diýeris ýaly

Köp adamlar şäherde köçe çyrasy nirede?Kim gözegçilik edýär we nädip?
Geliň, bu gün gürleşeliň.
Köçe lampalarynyň kommutatory esasan el işine bil baglaýardy.
Diňe wagt talap ediji we ýadaw däl, dürli sebitlerde dürli yşyklandyryş wagtyny döretmek hem aňsat.Käbir yşyklar garaňky düşmänkä, käbir çyralar daňdan soň öçmeýär.
Çyralar nädogry wagtda ýakylsa we öçürilse, bu hem kynçylyk döredip biler: çyralar gaty uzak saklansa gaty köp elektrik sarp edilýär.Lightagtylyk wagty gysga, ýol howpsuzlygyna täsir eder.

BANNER0223-1

Soň köp şäherler ýerli dört möwsümde gije-gündiziň uzynlygyna görä köçe lampalarynyň iş tertibini düzdüler.Mehaniki wagt ulanyp, şäherdäki köçe lampalarynyň wagtynda işlemegi we dynç almagy üçin köçe lampalaryny ýakmak we öçürmek meselesi taýmerlere berildi.
Emma sagat howa şertlerine görä wagty üýtgedip bilmez.Galyberse-de, şäheri bulutlar basyp, garaňkylyk ir gelende ýylda birnäçe gezek bolýar.
Munuň öňüni almak üçin käbir ýollara akylly köçe çyralary ýerleşdirildi.
Wagt gözegçiligi bilen ýagtylygy dolandyrmagyň utgaşmasy.Günüň açylyş we ýapylýan wagty günüň möwsümine we wagtyna görä düzülýär.Şol bir wagtyň özünde, raýatlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin duman, güýçli ýagyş we ýagyş ýaly ýörite howa üçin wagtlaýyn düzedişler girizilip bilner.
Geçmişde ýoluň käbir bölümlerindäki köçe çyralary gündizine ýagtydy, işgärler barlamasa ýa-da raýatlar habar bermese dolandyryş bölümi olary tapmazdy.Indi gözegçilik merkezine bir seretseň, her köçe çyrasynyň işi aýdyňdyr.
Çyzyk näsazlygy, kabel ogurlygy we beýleki adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatynda ulgam naprýa .eniýe mutasiýasyna görä awtomatiki usulda hereket eder, degişli maglumatlar hem gözegçilik merkezine öz wagtynda iberiler, nobatdaky işgärler bu maglumatlara görä näsazlygy kesgitläp bilerler.

Akylly şäher düşünjesiniň ösmegi bilen, bar bolan akylly köçe lampalary aşakdaky funksiýalary amala aşyrmagy başardylar: akylly wyklýuçatel, akylly awtoulag duralgasy, zibil tapylyp bilner, turba guýusyny anyklamak, daşky gurşawy kesgitlemek, ulag maglumatlary ýygnamak we ş.m. şäher ulag syýasaty üçin karar bermek üçin esas döredýär.
Käbirleri hatda öz zyýanynda-da işçileri abatlamaga çagyrýarlar, her gün köçelere gözegçilik etmek üçin işçiler gerek däl.
Bulut hasaplamasynyň we 5G-iň ýaýramagy bilen köçe yşyklary indi izolirlenen domen bolman, eýsem torlaýyn şäherleriň infrastrukturasynyň bir bölegi bolar.Durmuşymyz edil köçe çyralary ýaly has amatly we akylly bolar.


Iş wagty: 12-2022-nji oktýabr