Näme üçin köçe lampalaryndan çykýan yşyk akdan has sary?

Näme üçin köçe lampalaryndan çykýan yşyk akdan has sary?

köçe çyrasy1
Jogap:
Esasan sary ýagtylyk (ýokary basyşly natriý) hakykatdanam gowy ...
Onuň artykmaçlyklarynyň gysgaça mazmuny:
“LED” peýda bolmazdan ozal ak çyra lampasy esasan akkor lampa, ýol we beýleki sary çyra ýokary basyşly natriý çyrasydyr.Maglumatlara görä, ýokary basyşly natriý çyranyň ýagtylygynyň netijeliligi akkor lampanyň birnäçe essesidir, ömri akkor lampanyň 20 essesidir, arzan bahasy, duman geçirijiligi has gowudyr.Mundan başga-da, adamyň gözi sary ýagtylyga duýgur, sary çyra bolsa adamlara ýyly duýgy berýär, bu bolsa gije ýol hadysalarynyň ähtimallygyny azaltmaga kömek edip biler.Has takygy, arzan, ulanmak aňsat we ýokary ýagtylykly netijelilik.
Geliň, natriý lampalaryň kemçilikleri barada gürleşeliň, eger kemçilikler köçe lampalarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmasa, näçe artykmaçlygy bar bolsa-da, ses bermek bilen ret ediler.
Pressureokary basyşly natriý çyrasynyň esasy kemçiligi reňkiň pes bolmagydyr.Reňk görkezmek, ýagtylyk çeşmesiniň baha beriş indeksidir.Umuman aýdanyňda, ýagtylyk çeşmesinden ýagtylyk obýektiň üstüne atylanda görkezilen reňk bilen obýektiň reňkiniň arasyndaky tapawut.Reňk obýektiň tebigy reňkine näçe ýakyn bolsa, ýagtylyk çeşmesiniň reňkleri şonça gowy bolar.Akkor lampalar gowy reňk berýär we öý yşyklandyryşynda we beýleki yşyklandyryş sahnalarynda ulanylyp bilner.Emma natriý çyranyň reňki pes, obýektiň haýsy reňkine garamazdan, geçmişde görüň sary.Dogry, ýol yşyklandyryşy ýagtylyk çeşmesiniň ýokary reňkli görkezilmegini talap etmeýär.Roadolda uzakdan gelýän ulagy anyklap bilsek, ululygyny (görnüşini) we tizligini tapawutlandyryp bileris we awtoulagyň gyzyl ýa-da akdygyny tapawutlandyrmagyň zerurlygy ýok.
Şonuň üçin ýol yşyklandyryşy we ýokary basyşly natriý çyrasy “ajaýyp gabat gelýär”.Köçe çyrasy natriý çyranyň diýen ýaly artykmaçlyklaryna mätäç;Natriý lampasynyň kemçiliklerine köçe lampalary hem çydap biler.Şonuň üçin ak LED tehnologiýasy kämillik ýaşyna ýeten hem bolsa, ýokary basyşly natriý lampasyny ulanýan köçe lampalary henizem köp.Şeýlelik bilen, beýleki ýagtylyk çeşmeleriniň kuwwaty has amatly ulanylyş ýerinde ulanylyp bilner.


Iş wagty: 12-2022-nji sentýabr